???????????

????????????????????????????????????????????????????

????:???????????:??? | ???????????
http://www.chunichi.co.jp/article/shuin2012/kokuminshinsa/CK2012121102000218.html

????:????????:??? | ???????????
http://www.chunichi.co.jp/article/shuin2012/kokuminshinsa/CK2012121102100016.html